Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Wåga & Wiljas förskolor ska vara mötesplatser för dialog och samtal kring ämnen som jämställdhet, demokrati, delaktighet och förskolans roll i samhället. Wåga & Wilja ska vara en demokratisk organisation där alla barn, föräldrar och pedagoger har rättighet att uttrycka sina tankar, handlingar och åsikter. Umgängestonen ska präglas av lyhördhet och ömsesidig respekt. Ingen ska behöva utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Det aktiva arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling dokumenteras som en del av Wåga & Wiljas systematiska kvalitetsarbete som löper läsårsvis. En Plan för förskolans gemensamma arbete upprättas som en del av läsårets verksamhetsplan och varje avdelning/arbetslag arbetar kontinuerligt med frågeställningen och dokumenterar sitt arbete med barngruppen. Det ger pedagogerna möjlighet att i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling verkligen fokusera på det som sker mellan barnen och på normer och värden i barngruppen.  

Varje förskola och arbetslag informerar vårdnadshavare löpande genom dialog och kommunikationsappen Tyra om sitt arbete med att motverka diskriminering och kränkande behndling.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar finns ett kapitel om det i Wåga & Wiljas arbetsplan.