Modersmålsstöd

Wåga & Wiljas strävan är att erbjuda en förskoleverksamhet med god språklig och kulturell miljö för alla barn. Barn som talar fler språk än svenska har rättighet att möta både svenska och sitt modersmål i förskolan så att de utvecklas till individer med mångkulturell identitet. I Wåga & Wiljas arbetsplan finns kvalitetsindikatorer som stöd och utgångspunkt för arbetslagets arbete med modersmålsstöd i barngruppen.