Visioner och verksamhetsidé

Vårt företag heter Wåga & Wilja och det är innebörden i dessa två ord som talar om vad som krävs för att påverka framtiden. Vi måste vilja och våga och varje pedagogs insats är av stor betydelse för att vi ska nå våra mål. Vi arbetar här och nu men vi ”bygger framtiden”!
Vår vision är att varje barn ska våga bli det mesta av sig själv och vilja förändra världen genom demokratiska ochhållbara värderingar.
Vår värdegrund utgår från att 
Wåga & Wilja
- möta det unika i varje människa
- välkomna den föränderliga omvärlden

Wåga & Wiljas förskolor är Reggio Emilia inspirerade.
Utbildningens höga kvalitet säkerställs genom kompetent och välutbildad personal, pedagogisk dokumentation som synliggör barnets lärande, ett projekerande arbetssätt och förskolornas pedagogiska miljöer.

Barns inflytande är grunden i vårt arbetssätt, vi vill ge barnen möjlighet att:
• utveckla sin självständighet, kommunikationsförmåga och att få handlingsutrymme för att tidigt utveckla ett demokratiskt förhållningssätt.

• fördjupa sina kunskaper och färdigheter genom nyfiket undersökande, pedagogiska utmaningar och estetiska läroprocesser.
Barnen ska få upptäcka, utforska och förundras!

BARNETS RÄTTIGHETER
Den framtid våra barn skall leva i är okänd, men vi kan se tendenser. Förändringar sker i allt snabbare takt och valmöjligheterna ökar.
Vi kommer troligen att se annorlunda på utbildning och större vikt kommer att läggas på kunskap. Samhället blir mer internationaliserat och arbetsmarknaden formar sig efter nya behov.

WÅGA & WILJA ser det som barnets rättigheter att vara väl förberedd inför den framtid som våra barn ska leva i.
Det är barnets rättighet att få utveckla viktiga resurser som;

• Samarbetsförmåga
• Flexibilitet
• Kommunikativ förmåga
• Kreativitet
• Reflekterande attityd
• Fantasi
• Aktivt förhållningssätt
• Nyfikenhet
• Initiativförmåga
• Koncentration
• Ansvarstagande
• Strategier för lärande

 WÅGA & WILJA tror att barn med dessa resurser kommer att vara väl förberedda inför framtiden.