Föreläsningar

Vi kommer gärna ut och föreläser, visar och berättar om exempel från våra avdelningar i er verksamhet. Vi erbjuder föreläsningar enligt nedan. De går att anpassa efter era önskemål om längd och kan utgöra del av eller hel studiedag.

Lågaffektivt bemötande – Hur gör man?
Det lågaffektiva bemötandet handlar om att hitta metoder att hantera, utvärdera och förändra så att barn med problemskapande beteende kan lyckas så bra som möjligt. Du kommer bjudas in till att få mer kunskap, förhållningssätt och metoder för att utveckla och förändras i din pedagogiska kompetens.
Det lågaffektiva bemötandet handlar om dig!
Vem du blir som pedagog!
För barn gör rätt om de kan!

Projekterande arbetssätt - att göra barnens tankar och frågor undersökningsbara.
Att projektera handlar om att få möjligheten att erövra vetenskapande vanor. Att titta nära, undersöka och utforska utifrån sina tankar och frågor och genom det hitta lärstrategier för hela livet. Att använda sina erfarenheter och kompetenser för att ta intryck och göra uttryck, dra slutsatser och lära. Under föreläsningen får du ta del av någon av Wåga & Wilja förskolors barngruppers projekterande där vi beskriver hur barn och pedagoger processat sig fram.

Ateljékultur – att utmana och stödja barnens lärprocesser.
Ateljékultur är pedagogens förhållningssätt och inte beroende av att det finns en ateljé. Det är ett sätt att tänka att barns kognitiva processer sker när de får använda alla sina sinnen. Där du som pedagog spelar en viktig roll i den processen genom att göra medvetna val kring vilket material du stoppar i händerna på barnet. Du får i föreläsningen möta två av våra ateljeristor som berättar om och visar exempel från sin praktik med barnen.

Reggio Emiliainspiration med Wåga & Wiljas syn på barnet och kunskap.
Vad är en Reggio Emiliainspirerad förskola i Sverige av idag. Hur får de barn som går i våra förskolor möjlighet till delaktighet, demokrati och hållbara kompetenser? Under de 25 år som Wåga & Wilja arbetat Reggio Emiliainspirerat har vi alltid fortsatt att ställa oss frågor. Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att i dialog med barnet synliggöra barnets förändrade kunnande? I föreläsningen använder vi exempel från våra förskolor för att berätta om och svara på alla de frågor som vi ställt oss. Vi hoppas att du ska bli inspirerad, få nya frågor att tänka på, härma och låna från oss för att utvecklas som pedagog.

Systematiskt kvalitetsarbete – Den röda tråden från Lpfö18 in i praktiken.
Enligt läroplanen för förskolan ska vi systematiskt och kontinuerligt dokumentera och utvärdera vilka förutsättningar barnet fått till utveckling och lärande på grupp och individnivå. Vi i Wåga & Wilja förskolor delar generöst med oss av hur vi arbetar under det pedagogiska året för att planera, genomföra, reflektera och analysera hur vi når de mål vi satt upp för barngruppen under läsåret.

 

Kostnad: Kontakta oss för offert/kostnadsförslag utifrån era önskemål!
Som riktmärke kostar en 3 timmars föreläsning för 25 personer 15 000: - exkl. moms.
Det priset inkluderar två föreläsare. Kostnader för resor, övernattning och eventuella materialkostnader tillkommer.

Kontakta skolchef@wagaowilja.se för anmälan och frågor