Visselblåsare

Denna visselblåsarpolicy finns för att uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom Wåga & Wilja förskolor AB. Visselblåsning regleras i svensk lag (Lag 2016:749 om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden).

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Rapporterande person
Är en fysisk person som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och tillhör någon eller några av följande personkategorier:
a) arbetstagare,
b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
c) personer som söker eller utför volontärarbete,
d) personer som söker eller fullgör praktik,
e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget eller
i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Allmänintresse
Det ska finnas ett allmänintresse av att informationen om missförhållanden kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse:

• ska det gälla allvarliga missförhållanden

• vara av intresse för en krets som kan betecknas som allmänheten

• finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram

Det kan till exempel gälla frekventa och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående utan även avslutade och helt utagerade missförhållanden omfattas.

Information som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållande omfattas normalt inte av lagen.

Lagen gäller också vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som strider mot EU-regler eller andra nationella regler som kompletterar EU-regler.

Vad är en oegentlighet?
Alla oetiska eller olagliga beteenden är att betrakta som oegentligheter i policyns mening. Exempel på detta kan vara:

• Handlingar som bryter mot gällande lagstiftning (exempelvis bedrägeri eller andra ekonomiska oegentligheter).

• Handlingar som går emot Wåga & Wilja Förskolors vision och värdegrund.

• Ett agerande som inte är i linje med god sed och gängse standard (t ex på arbetsmarknaden).

• Farliga handlingar som skulle kunna ge upphov till fysisk skada på person eller egendom.

• Underlåtenhet att korrigera eller göra tillräckliga ansträngningar för att undvika en betydande kostnad eller förlust för företaget om denna anses möjlig att förhindra.

• Utnyttjande av ställning.

• Diskriminering av något slag. Wåga & Wilja förskolor ser särskilt allvarligt på om oegentligheter av ovanstående slag riktar sig mot barn eller andra som står i beroendeställning till den som utfört handlingen.

Anmälan/rapportering
Trots att vi alltid strävar efter att handla på rätt sätt kan det finnas tillfällen då vi behöver få kännedom om misstankar om en potentiell etisk eller juridisk överträdelse. Rapporteringsprocessen är flexibel då misstankar kan rapporteras på flera olika sätt. Rapporteringen kan ske skriftligt eller muntligt. Anmälan kan vara helt anonym, men vill ni att vi skall återkomma till er så behövs kontaktuppgifter.

Hur görs en anmälan/rapportering?

• Skicka e-post till vd@wagaowilja.se

• Skriv ett brev och sänd till Wåga & Wilja förskolor, Fäbodvägen 2, 175 45 Järfälla.

· Önskas det göra en muntlig anmälan kontakta VD för att boka in ett fysiskt eller digitalt möte med VD.

· Ärenden rörande ägarbolaget Atvexa, Wåga & Wilja förskolors VD eller styrelse anmäls via länken https://www.atvexa.se/kontakt/visselblasare

Skydd mot efterverkningar, bestraffning och trakasserier
Wåga & Wilja förskolor tolererar under inga omständigheter att någon som i enlighet med denna policy rapporterat oegentligheter hamnar i trångmål på grund av anmälan.

Falsarier
Wåga & Wilja förskolor förutsätter att inga anklagelser görs som inte är sanna. Det är viktigt att varje anmälan i enlighet med denna policy är väl genomtänkt och uppriktig.

Rutin och process för Visselblåsarärenden och andra avvikelser
Då ett ärende inkommer till Wåga & Wilja förskolor loggas detta i en särskild logg för Visselblåsarärenden. Vid allvarliga avvikelser rapporteras detta till Styrelsen för Wåga & Wilja förskolor AB och skrivs in i kvartalssammanställningen till ägarbolaget Atvexa AB.

Om ärendet rör en person anställd inom Wåga & Wilja förskolor lyfts ärendet till styrelsen som i samråd med Wåga & Wilja förskolors VD beslutar om ärendets hantering. Om ärendet rör en person kopplad till styrelse eller VD lyfts ärendet till Atvexa ABs VD som beslutar om ärendet skall lyftas till Atvexas revisionsutskott.

Vid allvarliga avvikelser rapporteras dessa fall till Atvexa ABs styrelse.

 

Anmälan Visselblåsare
Filnamn anmalan-visselblasare.pdf
Datum 2023-03-03
Ladda ner Öppna